Ortolink Invest OÜ e-poe ortolink.ee (edaspidi e-pood)

Kasutusleping

Ortolink Invest OÜ, Tondi tn 51-28, 11316, Tallinn, registrikood 11910656 (edaspidi teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Ortolink Invest OÜ, ortolink.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi kasutusleping).

 1. E-Pood
  1. E-pood on Ortolink Invest OÜ poolt loodud internetikeskkond, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
 2. Üldsätted
  1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe kasutuslepingus kokkulepitust.
  2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
  3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.
 3. Toodete ja ostude sooritamine
  1. Toodete saadavus kuvatakse e-poes ja osta saab vaid laos olevaid tooteid. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tarnetingimustest sõltuvalt.
  2. Hetkel laos puuduvad tooted tellitakse teenuse osutaja poolt automaatselt.
  3. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.
  4. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
  5. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning sisestab tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, meiliaadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest tellimuse alusel pangalingi või krediitkaardilingi vahendusel. Läbi Maksekeskus AS saab kasutada pangalinke järgmistes pankades: Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank.
  6. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
  7. Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on vormistanud e-poes tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
 4. Hinnad
  1. Kõik e-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
  2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
  1. Kaubad toimetatakse teenuse kasutajani pakiautomaatide vahendusel, kulleriga või tuleb teenuse kasutaja ise kaubale järgi.
  2. Kaupade kohaletoimetamine toimub teenuse osutaja laos oleva kauba puhul esimesel võimalusel pärast tasumist, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul.
 6. Lepingust taganemine
  1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis teavitab teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti teenuse osutajat kirjalikult. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile tellimus@ortolink.ee. E-kirjas tuleb märkida dokumendi number, millest soovitakse taganeda ning lisada teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
  2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe kasutuslepingu 7. peatükile „7. Tagastusõigus”.
  3. Teenuse osutaja kannab teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
  4. Raha kantakse üle vaid samale arvelduskontole, millelt see laekus Teenuse osutajale.
 7. Tagastusõigus
  1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
  2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
  3. Toote tagastamiseks tuleb täita tagastuskeht (vt. lisa).
  4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
  5. Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastamisest.
  6. Raha kantakse üle vaid samale arvelduskontole, millelt see laekus teenuse osutajale.
  7. Toote tagastamisega seotud kulud kannab Teenuse kasutaja, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud teenuse kasutaja tellimusele või oli tegemist tootjapoolse veaga.
  8. Juhul, kui pärast toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.3 toodud tingimustele, siis raha teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb teenuse osutaja juurde hoiule. Teenuse osutaja saadab Teenuse kasutajale vastava teate e-postiga.
 8. Pretensioonide esitamise kord
  1. E-poest ostetud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud pretensiooni esitamise tähtaeg.
 9. Isikuandmed ja nende kasutamine
  1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
  2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse vaid müügiteenuse osutamiseks.
  3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
  4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta: perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tarne- või elukoht (s.h. tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks), telefoninumber, e-posti aadress, tarneviis, kasutatud makseviis, e-poe kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, vabatekstina sisestatud märkused
  5. Isikuandmeid töötleb Ortolink invest OÜ, Tondi tn 51-28, 11316, Tallinn, registrikood 11910656.
  6. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba tarnimiseks teenuse kasutajale, edastatakse teenust osutavale ettevõttele minimaalselt vajalikul hulgal.
  7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
  8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  9. Teenuse osutajal on õigus edastada teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kui see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks (näiteks Haigekassale kompenseeritavate toodete puhul jne.).
  10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti muuta neid või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
  11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil ja/või mobiiltelefonile tellimuse kinnitus ning kasutada sisestatud e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit vajadusel tellimuse täpsustamiseks.
  12. Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. Teenuse kasutajal on õigus igal ajal loobuda käesolevast nõusolekust kustutades linnukese vastavas aknas või saates vabas vormis sooviavalduse aadressil tellimus@ortolink.ee.
 10. Vastavus
  1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
  2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
  3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara, andmesidesüsteemide soetamise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
  4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult e-poe kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest teenuse osutajale, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
 11. Erimeelsused
  1. E-poe kasutuslepingust tulenevad erimeelsused teenuse kasutaja ning teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.
 12. Kasutamistingimused
  1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on teenuse kasutajale kohustuslik.
  2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Tingimused”, kinnitab teenuse kasutaja, et on tutvunud kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub kasutuslepingus toodud tingimustega.
 13. Muud tingimused
  1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
  2. Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Teenuse osutaja endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Teenuse kasutajale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.
  3. Teenuse osutaja jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis.

Ortolink Invest OÜ

Kasutustingimused kehtivad alates 29.03.2023